O mně

Rodina

V dětství jsem žil pouze s maminkou, která byla úřednicí. V roce 1988 jsem se oženil se Sylvou, rozenou Zajanovou. Roku 1990 se nám narodila v Plzni dcera Sarah, která dnes pracuje jako chovatelka v ZOO Plzeň, v roce 2000 se nám narodil v Gaborone v Botswaně syn David, nyní student Střední odborné umělecké školy Zámeček v Plzni.

Studium

Po ukončení ZŠ jsem vystudoval III. gymnázium v Plzni v Opavské ulici, kde jsem roku 1984 maturoval. Ve stejném roce jsem neúspěšně skládal přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu UK v Plzni, po nepřijetí pak pracoval rok jako pitevní laborant na Anatomickém ústavu LF UK. V roce 1985 jsem úspěšně složil zkoušky na Lékařskou fakultu UK a byl přijat ke studiu oboru Všeobecné lékařství. Studium jsem ukončil v roce 1991 promocí v staroslavné aule pražského Karolina. I. atestaci z chirurgie složil v roce 1996, II. atestaci z chirurgie pak v roce 2000.

V roce 2003 jsem absolvoval postgraduální studijní stáž z oboru hrudní chirurgie v izraelském Tel Avivu v Rabin Hospital, Beilinson Campus – Petah Tikwah. Toto postgraduální studium se stalo součástí mého postgraduálního studia v ČR zahájeného v roce 2007 na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. Na vlastní žádost jsem pak pokračoval a roku 2012 ukončil toto studium na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě na Slovensku disertační prací pod názvem „Možnosti ovlivnění hojení ran, anastomóz a tělních dutin u pacientů s imunodeficitem při HIV/AIDS a jejich veřejnozdravotnický dopad“ pod vedením Prof. MUDr. Juraje Bency, Ph.D. Práci jsem úspěšně obhájil v květnu 2012 a získal titul Ph.D. Roku 2002 jsem byl přijat do mezinárodní chirurgické organizace International College of Surgeons, kde jsem v roce 2003 získal v Chicagu (USA) Fellowship (FICS.).

V současné době dokončuji dálkové studium evangelické teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, kde studuji od roku 2011. V roce 2014 jsem obhájil úspěšně bakalářskou práci na téma „Judaistické vlivy a tradice v Etiopské ortodoxní církvi“ pod vedením Doc. Dr. Petra Hoška, Th.D. Ihned jsem navázal studiem v magisterském programu, které jsem v září roku 2016 ukončil obhajobou diplomové práce pod názvem „Teologická úskalí komunikace a poskytování zdravotnické péče u muslimských věřících“.

Zaměstnání a praxe

V mezidobí od ukončení studia gymnázia do úspěšného přijetí na LF UK v Plzni jsem pracoval jako pitevní laborant v Anatomickém ústavu LF UK v Plzni a během studia jsem zde působil jako pomocná vědecká síla. Po ukončení studia a absolvování pětiměsíční vojenské presenční služby jsem nastoupil v roce 1991 do Anatomického ústavu jako odborný asistent. Zároveň jsem započal s praxí sekundárního lékaře na chirurgické klinice FN v Plzni, kam jsem v roce 1993 nastoupil na plný úvazek.

V roce 1991 jsem absolvoval odbornou stáž ve španělském Toledu na chirurgické klinice nemocnice Hospitalo de la Salud por Paraplegicos y Quadruplegicos. V roce 1993 jsem absolvoval další krátkou stáž, a to v Lundu ve Švédsku v oblasti anatomie/chirurgie. V roce 1998 jsem odjel s celou rodinou na expertizní pracovní pobyt do jihoafrické Botswany, kde jsem do roku 2002 pracoval v hlavním městě Gaborone jako ordinář pro hrudní a břišní chirurgii na chirurgické klinice v Referral Hospital – Princess Marina Hospital.

Po návratu z Botswany jsem pracoval ve službách Armády České republiky a NATO v hodnosti majora jako šéfchirurg v polních nemocnicích NATO a hlavní lékař polních nemocnic AČR. Zúčastnil jsem se dvou misí v Iráku, dvou misí v Afghánistánu a jedné mise v Pákistánu. V obdobích mezi misemi jsem pracoval na chirurgii Vojenské nemocnice v Plzni. Službu v AČR jsem ukončil v roce 2011. Ve stejném roce jsem zahájil dálkové studium Evangelické teologické fakulty UK a začal vyučovat chirurgii na Fakultě zdravotnických studií ZČU. Z těchto důvodů jsem začal pracovat u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, která mi umožňuje upravit pracovní program dle aktuálních časových možností.

Politická činnost

Do roku 1990
Vždy jsem se aktivně zajímal o veřejné politické dění. V době komunistického režimu jsem působil v disentu, a to od roku 1985 v plzeňské skupině okolo evangelického faráře Jana Adalberta Tydlitáta. Spolupracoval jsem se signatáři Charty 77. Toto prohlášení jsem po dohodě s některými chartisty nepodepsal z důvodů udržení se na LF UK v Plzni, kde se zdál být potřebnějším, než v případné dělnické profesi. Roku 1988 jsem podepsal manifest Hnutí za občanskou svobodu (HOS) pod názvem „Demokracie pro všechny“ a poté také manifest Několik vět. Činnost v disentu mi vynesla stíhání a zájem Státní bezpečnosti. Absolvoval jsem několik výslechů a nabídek ke spolupráci, kterou jsem nikdy nepodepsal.

V roce 1988 jsme se studentským kolegou Vladimírem Zinderem sepsali petici do Rudého Práva za zveřejnění dokumentů Charty 77 a nechali ji podepisovat studenty LF. Tehdy během disciplinárního řízení nás udržel na fakultě svým rozhodnutím na tehdejší dobu velmi slušný a odvážný děkan Prof. MUDr. František Macků, CSc. Po mé účasti na setkání Česko-polské solidarity ve Wroclawi roku 1989 se mnou bylo zahájeno další disciplinární řízení v kolegiu děkana LF UK v Plzni. Tehdy již zcela reálně hrozilo vyloučení ze studia, avšak případné vyloučení zhatila studentská revoluce v listopadu 1989. Díky svým postojům a aktivitám jsem stanul v čele Stávkového výboru LF UK v Plzni, které se stala první stávkující fakultou v Plzni. Po připojení dalších plzeňských vysokých škol k okupační stávce jsem byl zvolen do čela Koordinačního stávkového výboru. Rovněž jsem zahájil činnost v plzeňském Občanském fóru. Za OF jsem byl kooptován v roce 1990 jako poslanec České národní rady, kde jsem působil až do prvních svobodných voleb.

Po roce 1990
V rámci politické diferenciace uvnitř Občanského fóra jsem se přiklonil v souladu se svým smýšlením na stranu pravice a stal se roce 1991 v Plzni zakládajícím členem Občanské demokratické strany (ODS). Do roku 1998 jsem v rámci ODS působil jako předseda zastupitelského klubu a jako místopředseda oblastní rady. Za ODS jsem byl v roce 1994 zvolen do Zastupitelstva města Plzně a stal se členem Rady města Plzně. V této neuvolněné funkci jsem působil do konce volebního období v roce 1998.

Z důvodu následného dlouhodobého pracovního pobytu v Botswanějsem  již znovu nekandidoval a zároveň ukončil členství v ODS. Po návratu ze zahraničí jsem členství v ODS neobnovil, neboť jsem vstoupil do služeb Armády České republiky a politickou činnost mi zapovídal Zákon č. 221/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR. Po ukončení závazku u AČR jsem kandidoval v roce 2010 v komunálních volbách do Zastupitelstva města Plzně spolu s bývalými členy ODS pod hlavičkou uskupení Občané.cz. Byl jsem zvolen a do roku 2014 jsem působil jako opoziční člen Zastupitelstva města Plzně. Do ODS jsem v této době opětovně nevstoupil, protože se cítil být za doby předsednictví Mirka Topolánka v rozporu s některými členy ODS.

Před komunálními volbami v roce 2014 se uskupení Občané.cz propojilo s uskupením Plzeňští patrioti a vytvořilo nové politické hnutí Občané Patrioti. Z úcty ke svým kolegům z uskupení Občané.cz (převážně bývalým členům ODS) jsem přijal v komunálních volbách post lídra kandidátky Občanů Patriotů. Byl jsem opět zvolen do Zastupitelstva města Plzně, ale následně jsem uskupení Občané Patrioti opustil, a to po vyslovení nesouhlasu s povolebním politickým postupem tohoto hnutí. Z důvodů svědomí jsem se vzdal i mandátu zastupitele.

V následujícím období jsem přijal nabídku ke znovuobnovení členství v politicky oslabené ODS, která započala jistou vnitřní katarzi a obnovu a zvolila do svého čela slušného a bezúhonného Prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D. Nového předsedy ODS si osobně vážím a kvituji, že mnohé problematické osobnosti z minulosti již ODS opustily. V ODS jsem byl vítán jako tradiční osobnost, zakládající člen a pravicově uvažující jedinec.

Religiozita

Trvale se hlásím k židovskému vyznání. Jsem dlouholetým členem Židovské obce v Plzni, v minulosti jsem byl i členem předsednictva. Při pobytu v Botswaně jsem byl s rodinou členem Synagogálního sboru v Gaborone a stal se členem Afrického židovského kongresu v JAR. Od roku 1991 jsem členem židovské Lóže Renaissance – B,nai B,rith 10.distrikt – Prague.

V roce 1988 jsem uzavřel občanský sňatek, ale po nastolení svobody v Československu jsme byli z emigrace se navrátivším rabínem Karolem Efraimem Sidonem oddáni dle tradice s manželkou Sylvou ve Staronové synagoze v Praze. Po zrušení komunistického zákazu mnoha židovských tradic jsem přijal religiosní jméno Levi Jehuda, moje manželka druhé jméno Judith a dcera Sarah druhé jméno Rut. Syn David se narodil při pobytu v Botswaně, obřezán byl v Židovské obci Johannesburg v JAR rabínem Dr. Anthony Gersonem a konfirmován vrchním rabínem Johannesburgu Dr. Moshe Silberhaftem.

Pod vedením rabína Karola Efraima Sidona jsem studoval v letech 1992–1994 židovská náboženská studia pod pražským rabinátem. V židovských organizacích v ČR i zahraničí jsem trvale aktivním. Moje postoje jsou velmi tolerantní k jiným věroukám. Spolupracuji trvale s křesťanskými církvemi, studuji křesťanství na ETF UK v Praze. Mám mnoho přátel i mezi muslimy, se kterými dlouhá léta v zahraničí pracoval. Za dvouletého misijního pobytu v Iráku jsem se intenzívně v Bassře věnoval studiu islámu.

Vyznamenání a ocenění

Kromě mnoha vojenských medailí a ocenění si cením zejména následujících vyznamenání:

  • Válečný záslužný kříž III. stupně
  • dvě Zlaté medaile NATO
  • medaile náčelníka Generálního štábu AČR
  • medaile náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky
  • medaile ministra obrany ČR a dalšími resortní vojenské medaile
V roce 2009 jsem obdržel od primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla medaili města Plzně, určenou významným osobnostem Plzně. V medicíně jsem byl v roce 2003 oceněn Jedličkovou cenou za publikační činnost.

Členství v organizacích

  • člen prezídia české sekce International College of Surgeons (ICS); za tuto organizaci přednášel v Německu, Japonsku a v Austrálii, v roce 2015 byl členem kongresového výboru a spolupořádal Jubilejní světový chirurgický kongres ICS
  • člen Židovské obce v Plzni a Federace židovských obcí v Čechách a na Moravě
  • člen Lóže Renaissance B,nai B,rith Praha a B,nai B,rith International v Bruselu
  • člen Sdružení válečných veteránů (SVV) v ČR

Záliby a jazykové znalosti

Od dětství se amatérsky zabývám entomologií. Mám zálibu v religionistice, teologii a v zahraniční politice. Plynně hovořím anglicky, hůře německy a rusky, bazálně se domluvím španělsky. Z mrtvých jazyků mám rigorózní zkoušky z latiny, starořečtiny a biblické hebrejštiny.